Categorías
GM Integra RRHH

Ajuntament de Manresa. Convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del pla de reactivació de l’ocupació 2021 de la diputació de Barcelona.

Ajuntament de Manresa. Convocatòria d'ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur GM Integra RRHH

AJUNTAMENT DE MANRESA. CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR, EN EL MARC DEL PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 

-ACLARIMENT CONVOCATORIA –

 El dia 11 de març de 2021 es va publicar al BOPB la convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del pla de reactivació de l’ocupació 2021 de la diputació de Barcelona.

El 15 d’abril de 2021, s’ha publicat la resolució d’aclariment de la convocatòria amb el següent contingut:

“Resolució: 

Cristina Cruz Mas, tinent d’alcalde i regidora delegada d’ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu relatiu a la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona, dicto la Resolució següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:

Antecedents.

 1. En data 18 de febrer de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona.
 2. Aquestes bases es van sotmetre a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Les esmentades bases es van publicar al BOPB el dia 10 de març.

 3. El dia 11 de març de 2021, es va publicar al BOPB l’extracte de la convocatòria de les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el març del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona.

 4. A l’Ajuntament de Manresa s’han rebut vàries consultes en relació amb aquesta convocatòria, sobretot pel que fa referència a la data del contracte de treball per tal que aquest pugui ser subvencionable.

 5. Per tal de donar una resposta a aquesta consulta es creu convenient fer un aclariment, sense que aquest aclariment alteri o modifiqui el contingut de les bases i de la convocatòria.

 6. En dates 7 i 8 d’abril de 2021, el Cap del Servei de Desenvolupament Local i la tècnica d’administració general han emès sengles informes en relació amb aquest aclariment.

Consideracions legals.

Competències municipals. D’acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació públic de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa com a entitat que forma part del sistema d’ocupació de Catalunya, té entre els seus objectius fomentar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local així com detectar les necessitats de suport acompanyar a les persones i donar-los les eines per a que desenvolupin les habilitats i capacitats que els permetin millorar la seva situació laboral o professional, detectant les necessitats de suport i promovent l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats d’inserció.

 1. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, atorga alsfons públics constitutius de subvencions.

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de l’esmentada Llei 38/2003 així com d’una convocatòria pública.

 1. Competències municipals. D’acord amb els articles 13 i 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació públic de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa com a entitat que forma part del sistema d’ocupació de Catalunya, té entre els seus objectius fomentar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local així com detectar les necessitats de suport acompanyar a les persones i donar-los les eines per a que desenvolupin les habilitats i capacitats que els permetin millorar la seva situació laboral o professional, detectant les necessitats de suport i promovent l’atenció reforçada dels col·lectius amb més dificultats d’inserció.
 2. Règim jurídic. L’atorgament d’aquestes ajudes per part de les Administracions Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de subvencions.

Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de l’esmentada Llei 38/2003 així com d’una convocatòria pública.

 1. Àmbit temporal dels contractes i procediment de selecció.

D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la convocatòria.

“Les despeses a subvencionar seran les que es produeixin des de la formalització del contracte i en tot cas fins al 31 de desembre de 2021.

En qualsevol cas el màxim de despeses a subvencionar serà de 6 mesos.

La documentació justificativa haurà de presentar-se com a màxim el dia 15 de febrer de 2022.

Així mateix, aquestes bases reguladores poden aplicar-se a vàries convocatòries, d’un mateix any o d’anys posteriors. En aquest cas, a través de l’aprovació de la convocatòria corresponent, podrà fixar-se una nova dotació pressupostària i un nou àmbit temporal i un nou termini de presentació de sol·licituds. “

Altrament, l’article 7 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la convocatòria establien:

“Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents:

a) Tenir la consideració de persona aturada. Es consideren persones aturades aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització del contracte al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i, a més, també podran estar-ho als Serveis Locals d’Ocupació.

b) No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè),

c) No cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que están donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions.

d) Trobar-se en un dels dos supòsits següents:

 • Persones que s’hagi trobat en situació d’atur arran de la crisi sanitària de la COVID19 (inscrits com a DONO al SOC a partir del 16 de març de 2020).
 • Persones incloses en els col·lectius de risc d’exclusió social definits per la Diputació de Barcelona.

e) No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos immediatament anteriors a la data de formalització del contracte.

f) No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui preseleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones preseleccionades pel CIO.”

D’acord amb aquestes bases i la convocatòria els contractes hauran de tenir una durada mínima de 3 mesos i podran subvencionar-se les despeses des de la formalització del contracte i fins a 31 de desembre de 2021, però no s’indica de forma clara i precisa la data a partir de la qual els contractes podran ser subvencionables.

Per tal d’aclarir aquest dubte es proposa indicar una data a partir de la qual el contracte pot ser subvencionable tenint en compte que aquest contracte haurà de complir la resta de requisits establerts en les bases i en la convocatòria.

Altrament, l’article 7 de les bases reguladores i l’apartat sisè de l’extracte de la convocatòria exigeix que “les persones a contractar siguin proposades pel Centre d’iniciatives per l’ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui preseleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones preseleccionades pel CIO. “

Per tant, d’acord amb aquest redacció ha de ser el Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) qui proposa les persones a contractar, pre-selecciona i les envia a les empreses per tal que aquests facin la selecció final. Ara bé, no s’indica com s’ha d’actuar en cas que el CIO no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil sol·licitat.

Davant d’aquest buit es proposa introduir un aclariment per tal que les empreses que vulguin optar a les ajudes tinguin coneixement de com han d’actuar en cas que el Cio no disposi d’una borsa de persones que compleixin el seu perfil.

 1. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la introducció d’aclariments és l’alcalde president, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament Orgànic municipal.

En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020 i publicada al BOPB del dia 6 de juliol de 2020.

Resolc:

Primer. Formular a la convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona els següents aclariments:

 1. Data a partir de la qual els contractes podran ser subvencionables.

Podran subvencionar-se els contractes formalitzats a partir del dia 12 de març de 2021 (inclòs), data que coincideix amb l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i amb l’inici del termini de presentació de sol·licituds.

En qualsevol cas, però, els contractes hauran de complir la resta de requisits establerts en les bases i en la convocatòria. Això significa la necessitat que les persones contractades siguin proposades pel CIO, qui preseleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa i que, alhora, es correspongui a un dels col·lectius indicats a les bases i la convocatòria d’aquestes ajudes. Per tant, prèviament a la contractació, les empreses hauran d’haver posat l’oferta de treball al CIO per tal que aquest gestioni l’oferta i pugui proposar i seleccionar les persones.

Qualsevol contracte d’una persona que no hagi estat proposada i preseleccionada pel CIO amb anterioritat a la formalització del contracte, no reunirà els requisits de les bases i de la convocatòria i per tant no podrà ser objecte de l’ajuda.

Així mateix, la proposta i preselecció pel CIO i la posterior contractació de la persona amb anterioritat a la resolució d’atorgament de l’ajuda no crearà cap dret a favor de les empreses i/o entitats contractants, sinó que aquests participaran en el concurs públic en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants de les ajudes.

 1. Inexistència de borsa de persones amb el perfil sol·licitat.

En el cas que el Centre d’iniciatives per a l’Ocupació (CIO) no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil sol·licitat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat sol·licitant que modifiqui el perfil o les condicions sol·licitades.

Segon. Aquests aclariments no alteren ni modifiquen les bases reguladores ni la convocatòria de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona.

Tercer. Ordenar la remissió d’aquests aclariments a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

El que es fa públic per al coneixement general i als efectes oportuns.”

DESCARREGAR DOCUMENT

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44 o al 91.278 31 94.


Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
GM Integra RRHH

Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones que otorga el ayuntamiento de Barcelona a empresas en el marco del programa “Crea trabajo + Barcelona 2021”

Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones que otorga el ayuntamiento de Barcelona a empresas en el marco del programa "Crea trabajo + Barcelona 2021”

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

A EMPRESES EN EL MARC DEL PROGRAMA “CREA FEINA+ BARCELONA 2021”

 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “CREA FEINA+ BARCELONA 2021”, amb la finalitat d’afavorir la contractació de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona.

 

 • Objecte.

Les subvencions tenen per objecte a aquelles empreses amb centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur i residents a la ciutat de Barcelona, promovent especialment, tot i que no de forma exclusiva, la contractació d’aquelles persones incloses en alguns dels col·lectius sobre els que es vol incidir especialment, com són:

 • Joves
 • Dones
 • Les persones majors de 45 anys

 

 • Beneficiaris.

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions les empreses, individuals o en forma societària, i les entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball en algun dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que vinguin desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable. Es considera centre de treball aquell lloc on l’empresa hagi declarat que desenvolupa la seva activitat a efectes fiscals.

 

 • Condicions i requisits.

– Estar degudament constituïda i amb data d’alta d’activitat a efectes fiscals anterior a sis mesos a comptar des de la data del primer contracte subvencionable.

– Tenir com a mínim un centre de treball en algun municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la relació que consta en l’article 2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona on presti servei el/la treballador/a contractat/da.

– No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

– Incrementar, amb el contracte o contractes de treball per als quals es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació a la mitjana dels 12 mesos previs a la primera contractació subvencionable, tret dels llocs que hagin quedat vacants per dimissió de la persona treballadora, la seva discapacitat, jubilació per edat, reducció voluntària dels temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent, situacions que han de ser degudament acreditades per requeriment de l’Ajuntament mitjançant els documents empresarials adequats.

– Retribuir la/les persona/es contractada/es segons la corresponent normativa laboral.

– Subscriure i formalitzar un contracte laboral de durada mínima de 6 mesos (o indefinit) a partir de l’1 de gener de 2021, amb persones en situació d’atur, que acreditin estar empadronades a la ciutat de Barcelona. Pel que fa al tràmit d’empadronament a la ciutat de Barcelona, aquest haurà d’existir de manera ininterrompuda des de data anterior a la contractació i, en qualsevol cas, a la publicació d’aquesta convocatòria. La relació laboral que motiva la sol·licitud haurà d’estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona.

– Disposar i aplicar un Pla d’Igualtat entre dones i homes per al cas d’empreses amb 50 persones treballadores o més o quan així ho prevegi el conveni col·lectiu d’aplicació, en els termes previstos en el Reial Decret-llei 6/2019, d’ 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que modifica alguns la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

– Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a minimis (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de minimis durant un període de tres anys. En aquest sentit, l’entitat beneficiària té l’obligació d’informar de les circumstàncies concurrents, tot i que aquesta obligació de les empreses no eximeix, en el seu cas, a l’Administració de les seves responsabilitats.

– La contractació d’una mateixa persona no podrà ser objecte de diverses subvencions del mateix Programa.

– No es podran acollir a la subvenció les contractacions celebrades amb persones que hagin tingut relació laboral indefinida durant els dotze mesos anteriors a la data de la contractació subvencionada amb la mateixa empresa o altres vinculades (socis comuns amb un mínim del 25% de participació en ambdues empreses) ni les celebrades amb persones que siguin o hagin estat membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin forma jurídica de societat o d’aquells que tinguin o hagin tingut participació del capital de l’empresa igual o superior al 10% ni amb familiars dels titulars o dels membres dels òrgans de direcció o d’administració amb relació de parentiu de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat o relació anàloga.

– No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits de perfil igual o similar durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents reconeguts per sentència judicial ferma, regulacions d’ocupació (incloent-hi reducció de jornada) o acomiadaments objectius. Per accedir al pagament de la subvenció tampoc no es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d’aquestes situacions. La contractació subjecta a l’ajut haurà de representar un increment net de la plantilla. Per al còmput del nombre de persones treballadores de l’empresa caldrà tenir en compte el què s’ha indicat en els apartats anteriors d’aquesta base sisena.

– No es podran acollir a la subvenció les empreses afectades per expedients de regulació d’ocupació, inclosos els temporals.

 

 • Documentació a presentar.

Per sol·licitar les subvencions caldrà aportar la següent documentació:

 • Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada. Inclou Declaració responsable sobre el compliment d’entre d’altres, dels requisits d’estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació del Programa de subvencions. També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es faci al número de compte designat.
 • Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al Registre públic corresponent, Estatuts i alta censal en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris/es o professionals individuals.
 • Escriptura de poders de la persona representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat.
 • Document d’identitat de les persones treballadores contractades.
 • Acreditació de situació d’atur de la persona contractada, preferentment mitjançant informe de vida laboral del/la treballador/a contractat/da. També es podrà justificar mitjançant document d’inscripció en el SOC com a Demandant no ocupat.
 • Contracte de treball registrat.
 • Alta en Seguretat Social i/o IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes Bases s’han de formular mitjançant instància normalitzada que es podrà obtenir a http://barcelonactiva.cat/creafeinaplus.

Caldrà complimentar la sol·licitud, adjuntar la documentació justificativa indicada (en format PDF) i generar la corresponent Instància des de la corresponent aplicació web. Posteriorment es registrarà la instància generada al corresponent tràmit de l’Oficina Virtual de tràmits municipal.

La data oficial de presentació, que serà l’únic criteri d’atorgament, serà la del registre a l’Oficina Virtual de tràmits municipal, complint amb els requisits de l’article 16 de la LPACAP.

Podran accedir a la subvenció totes les contractacions realitzades a partir del dia 1 de gener de 2021, presentades dins el termini de sol·licitud establert i fins que s’esgoti la partida pressupostària que hi està destinada.

 

 • Quantia de la subvenció.

La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000€ ó 6.000€, segons el col·lectiu on s’inclou la persona treballadora contractada, per cada contracte de treball realitzat no inferior a 6 mesos i a jornada completa.

– Joves fins a 29 anys, majors de 45 anys i dones: 6.000€ per contractació.

– Homes de 30 a 44 anys: 5.000€ per contractació.

No serà possible un atorgament per import inferior si es presenta un contracte per un període inferior o a jornada parcial.

El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d’aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció.

A aquests efectes, es considera que integren la plantilla també les persones físiques titulars de l’empresa que figurin com a treballadors/es de la mateixa.

Per tenir dret a l’import corresponent caldrà poder acreditar la continuïtat de la relació laboral durant un mínim de 6 mesos (180 dies de cotització).

En cas que la relació laboral acabi abans, es podrà substituir la persona treballadora, en el termini màxim d’un mes, per una altra que compleixi els requisits establerts (situació d’atur i empadronament a la ciutat de Barcelona) i que doni dret a la mateixa quantia a la de la que va generar la sol·licitud, també amb contractació mínima de 6 mesos i a jornada completa.

 

 • Obligacions de l’empresa beneficiaria.
 1.  Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.
 2. Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament en matèria de subvencions i la restant normativa aplicable.
 3. Realitzar l’objecte que fonamenta la concessió de la subvenció.
 4. Complir el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.
 5. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
 6. Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.
 7. Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
 8. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
 9. Mantenir durant la vigència del contracte les condicions laborals i socials de les persones treballadores en referència a les quals es sol·licita la subvenció.
 10. Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control.
 11. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 12. Declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament i d’altres administracions o ens públics en el darrer any i quan resulti escaient i es tracti de persones jurídiques, les retribucions dels òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques.

 

 • Presentació de sol·licituds.

El període de sol·licitud dels ajuts s’iniciarà el proper 11 de maig de 2021, amb l’aprovació definitiva de les Bases i de la seva convocatòria, fins el dia 15 de novembre de 2021.

El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de presentació de les sol·licituds i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

 

 • Pagament.

L’import de la subvenció es farà efectiu, un cop aprovat l’atorgament definitiu, en un únic pagament de la totalitat de la subvenció, mitjançant transferència al compte bancari indicat a la sol·licitud per l’empresa o entitat beneficiària.

 

 • Justificació.

Un cop coberts els primers sis mesos del contracte subvencionat, caldrà acreditar cotitzacions i retribució corresponent a aquest període aportant a l’aplicatiu de gestió del programa còpia dels següents documents:

 • TC2 on figurin les persones treballadores contractades que motiven la concessió dels ajuts.
 • Nòmines signades per la persona treballadora (o comprovants de pagaments) dels primers 6 mesos de contracte.

També caldrà donar compliment a l’article 30 i següents de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

 

 • Entitat Col·laboradora.

La gestió del procediment i el pagament de les subvencions, excepte l’aprovació de les Bases i la convocatòria i les resolucions, s’encarrega a BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a ens executor de les polítiques d’empresa i ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

Es pot accedir a la informació del programa en http:.// barcelonactiva.cat/creafeinaplus.

 

DESCARREGAR DOCUMENT

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44 o al 91.278 31 94.


Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
GM Integra RRHH

Solicitud de aplazamiento para pymes y autónomos de la DA 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 – Aplazamiento COVID

Solicitud de aplazamiento para pymes y autónomos de la DA 3ª del Real Decreto-ley 52021 Aplazamiento COVID

Solicitud de aplazamiento de la DA. 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 – Aplazamiento COVID

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, contempla una serie de medidas para la flexibilización de aplazamientos para pymes y autónomos en su Disposición adicional tercera.

Podrán beneficiarse aquellos autónomos y empresas con sede social en territorio español, que pertenezcan a aquellos sectores más afectados por la pandemia, cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de un 30%, y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I* siempre que las solicitudes presentadas correspondan a deudas tributarias hasta un importe máximo de 30.000 euros.

Así mismo, será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

Los contribuyentes que, en virtud de dicho Real Decreto-ley, quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos incluidas en el mismo, podrán proceder a la presentación de la solicitud de aplazamiento COVID mediante las dos formas que se detallan a continuación:

 

 1. Desde la consulta de autoliquidaciones de la modalidad impositiva presentada.

En primer lugar, debe presentar, por los procedimientos habituales, la autoliquidación en la que figuran las cantidades a ingresar que el contribuyente quiere aplazar, marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción de “reconocimiento de deuda”.

Una vez presentada la autoliquidación puede tramitar el aplazamiento pulsando el vínculo a la tramitación de la solicitud de aplazamiento que le ofrece la aplicación, debiendo seguir los pasos que se indican en el apartado 2.3.

Recordamos que esta modalidad de aplazamiento sólo es admisible para declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive.

 

 1. Desde la opción de “Pagar, aplazar y consultar deudas”.

También es posible presentar directamente la solicitud de aplazamiento mediante el acceso a la Sede Electrónica de la AEAT.

2.1. Para tramitar la solicitud de aplazamiento de a través de Internet, acceda a la Sede Electrónica de la AEAT:

https://www.agenciatributaria.gob.es

Al trámite de “Solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas” dentro de la opción “Pagar, aplazar y consultar deudas” situado en el apartado “Trámites destacados”.

También puede presentar la solicitud desde la opción de “Todos los trámites” / “Recaudación” / “Aplazamientos y fraccionamientos” / “Aplazamiento y fraccionamiento de deudas” / “Presentar solicitud” / “Solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas”.

 

2.2.- Identificación. Para acceder a la presentación de la solicitud de aplazamiento se requiere identificarse con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve PIN del declarante. Si va a utilizar certificado o DNI electrónico deberá hacer clic en el enlace “Acceda con certificado o DNI electrónico” y si va utiliza el sistema Cl@ve PIN deberá introducir el DNI o NIE en la casilla correspondiente.

 

2.3.- Elección del tipo de solicitud: “Solicitud de aplazamiento de la DA 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 – Aplazamiento COVID”.

Se le mostrarán las diferentes modalidades de solicitud de aplazamiento/ fraccionamiento que estén disponibles de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la presentación.

Deberá seleccionar en Tipo de presentación la solicitud la opción: Solicitud de aplazamiento de la DA. 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 – Aplazamiento COVID –

Es muy importante que tenga en cuenta que, en caso de que usted marque otra opción distinta de la indicada, la solicitud no se tramitará como aplazamiento COVID, sino que se tramitará siguiendo el régimen jurídico de la opción que usted haya marcado (Por ejemplo, si usted marca la opción “Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del art. 65 de la Ley 58/2003 (LGT) – Aplazamiento o fraccionamiento ordinario”, en ningún caso podrá obtener un aplazamiento a 6 meses, sin devengo de intereses por los cuatro primeros meses, pudiendo conllevar, incluso, la inadmisión de la solicitud en caso de que las deudas solicitadas tuvieran la naturaleza de retención o pago fraccionado).

Al seleccionar esta opción, aparecerá un mensaje en el que se indicará que la solicitud de aplazamiento queda sujeta a las condiciones y beneficios de dicho aplazamiento COVID, debiendo confirmar la misma.

 

2.4.- Rellenar los campos de la solicitud. Confirmada la opción elegida (“Solicitud de aplazamiento de la DA 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 – Aplazamiento COVID”) no hay ninguna peculiaridad en la presentación de la solicitud.

 • Si usted presentó la solicitud directamente tras presentar su autoliquidación, por la opción que le facilita la aplicación (procede del apartado 1), sólo deberá indicar los datos de domiciliación bancaria (nº IBAN de cuenta bancaria donde domiciliar el pago). El resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” y “Propuesta de pago”) aparecerán cumplimentados sin posibilidad de modificación.
 • Si, por el contrario, usted presenta la solicitud de aplazamiento en un momento posterior a la presentación de la autoliquidación (procede del apartado 2), además de tener que identificar los datos de domiciliación bancaria, deberá identificar la clave de liquidación y el importe de la deuda a aplazar. El resto de campos (“Tipo de garantías ofrecidas” y “Propuesta de pago”) aparecerán cumplimentados sin posibilidad de modificación.

En cualquier caso, como “Fecha Primer Plazo” se le indica que: la fecha de vencimiento será el día 5 o 20 del mes corriente transcurrido el plazo de 6 meses desde el último día del plazo de presentación de la autoliquidación previsto en la normativa específica de cada tributo.

 

2.5.- Presentar la solicitud. Por último, deberá presentar la solicitud presionando el icono “Firmar y enviar”. Le aparecerá un mensaje confirmando que la solicitud se ha dado de alta de forma correcta, así como la indicación de la fecha y hora en que se ha realizado, pudiendo obtener el justificante de la presentación.

 

Información destacada:

DA. 3ª del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

“Disposición adicional tercera. Aplazamiento de deudas tributarias.

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.

2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del aplazamiento.”

 

DESCARGAR DOCUMENTO

 

Para más información, pueden contactar con nosotros en el teléfono 93 872 69 44 o el 91.278 31 94.


Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
GM Integra RRHH

Permisos laborales retribuidos por elecciones autonómicas en Madrid el 4 de Mayo GM Integra rrhh consultoria asesoria madrid Barcelona

Permisos laborales retribuidos por elecciones autonómicas en Madrid el 4 de Mayo

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regulan, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de las personas trabajadoras a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones autonómicas convocadas para el día 4 de mayo de 2021

 

El pasado 29/03/21 se publicó en el BOCM esta Resolución, por la que se establecen una serie de instrucciones de los permisos retribuidos y no recuperables fijados para la realización de las elecciones autonómicas previstas para el próximo 4/05/21.

Así, la distribución de estos permisos es la siguiente:

 1. Permisos retribuidos para las personas trabajadoras que participen como electores.

a) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un período inferior a dos horas: No tendrán derecho a permiso retribuido.

b) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales: Disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.

c) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de mesas electorales: Disfrutarán de permiso retribuido de tres horas.

d) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales: Disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas.

 

Las personas trabajadoras cuya prestación de trabajo deba realizarse el día 4 de mayo de 2021 lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las que se derive la dificultad para ejercer el derecho de sufragio dicho día tendrán derecho a que se sustituya el permiso anterior por otro de idéntica naturaleza, destinado a formular personalmente la solicitud de la certificación acreditativa de su inscripción en el Censo, así como para la remisión del voto por correo.

La duración del permiso se calculará en función de los mismos criterios anteriormente señalados de acuerdo con los horarios de apertura de las Oficinas de Correos.

En todos los supuestos anteriores cuando, por tratarse de personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial, realizasen una jornada inferior a la habitual en la actividad, la duración del permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de las personas trabajadoras contratadas a tiempo completo en la misma empresa.

Corresponderá a la empresa la distribución, en base a la organización del trabajo, del período en que las personas trabajadoras dispongan del permiso para acudir a votar.

 

 1. Permisos retribuidos para personas trabajadoras que tengan la condición de presidente o vocales de las mesas electorales, interventores y apoderados.

Las personas que ejerzan de presidente, vocal e interventor tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior.

Cuando se trate de personas que ejerzan de apoderados, el permiso comprenderá únicamente la jornada correspondiente al día de la votación.

Si alguna de las personas trabajadoras comprendidas en este apartado hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición de aquellas, deberá cambiar el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de jornada derivadas de estos permisos, no supondrá merma de la retribución que por todos los conceptos vinieran obteniendo las personas trabajadoras, sirviendo como justificación adecuada la presentación de certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.

 

 

Para más información, puede contactar con nosotros en el 93 872 69 44 o en el 91 278 31 94.

Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
GM Integra RRHH

Convocatòria 2021 de subvencions de l’ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori

Convocatòria 2021 de subvencions de l’ajuntament de barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori

CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’IMPULS SOCIOECONÒMIC DEL TERRITORI

El 29 de març de 2021 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la convocatòria de subvencions 2021 en el marc del Programa de Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori.

 • Objecte

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas, té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

 • Beneficiaris 

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats a les Bases reguladores, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris/àries individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció per un únic projecte. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d’un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d’una agrupació de la qual no en sigui líder.

 • Requisits

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l’atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l’acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial.
 • Que tinguin seu social, domicili o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Que, d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i finalitats d’aquestes subvencions.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d’altra tipus amb l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L’agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l’Ajuntament.
 • Els compromisos d’execució assumits així com l’import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s’hauran de fer constar expressament allà on s’indiqui a cada convocatòria.
 • L’organització designada com a representant de l’agrupació serà plenament responsable del projecte davant l’Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes a les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l’agrupació, tot sent-li d’aplicació els requisits previstos en el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries.
 • Si el projecte presentat rep finançament d’altres administracions publiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l’agrupació d’entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l’agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l’execució del mateix projecte i no ho facin constar  expressament a la sol·licitud.
 • Termini de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 d’abril al 5 de maig de 2021, ambdós inclosos.

 • Presentació de sol·licituds.

La sol·licitud i els altres documents bàsics per concórrer a la convocatòria regulada per les Bases del Programa per a l’Impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas 2021, han de ser presentats per mitjans telemàtics, utilitzant els impresos establerts i han d’estar degudament emplenats i signats pel representant legal de la persona jurídica o física o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud.

Els formularis s’hauran d’emplenar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreçahttps://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20170001261 seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

La documentació per esmenar els documents bàsics 1, 2 i 3 també s’haurà de presentar telemàticament en el termini establert.

 • Documentació.

La documentació mínima necessària per a sol·licitar la subvenció serà la següent:

 • Document bàsic 1: Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació acreditativa d’aquesta declaració responsable en el moment de la sol·licitud. S’adjunta model en l’Annex.
 • Document bàsic 2: Formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb els documents bàsics 1 i 3. S’adjunta model en l’Annex.
 • Document bàsic 3: Formulari de pressupost. Cal presentar-lo conjuntament amb els documents bàsics 1 i 2. S’adjunta model en l’Annex.
 • Declaració de transparència.
 • Document de dades bancàries.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat entre les entitats per a la presentació conjunta de projectes comuns. On cal indicar la participació i aportació de cada part de l’agrupació per a l’execució del projecte proposat i l’import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. També és necessari fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l’agrupació.

En el cas de projectes presentats a la modalitat 1, a més caldrà aportar el següent document:

       – Declaració responsable de local en planta baixa.

 • Durada del projecte.

Els projectes s’iniciaran durant l’any 2021 i tindran una durada màxima de dotze mesos a executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022.

 • Modalitats de projecte.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

 • Modalitat 1: Dinamització de locals buits en planta baixa: L’objectiu de la modalitat és impulsar l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, sempre que impliquin la compra o el lloguer de locals buits en planta baixa.
 • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial: L’objectiu de la modalitat és fomentar la innovació socioeconòmica i l’economia social i solidària vinculada al territori i amb dimensió comunitària, a través de l’impuls de projectes en sectors estratègics i l’articulació territorial.
 •  Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori: L’objectiu de la modalitat és crear projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat.

 

 • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori:L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament del turisme en els territoris.

 

 • Modalitat 5: Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials que contribueixin a avançar cap un canvi de model de consum més responsable i, en especial, a garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat, ajudant a posicionar Barcelona com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.

 

 • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla: L’objectiu de la modalitat és millorar l’eficiència i reduir l’impacte del repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment d’última milla en vehicles de zero emissions.

 

 • Modalitat 7: Indústries creatives al territori: L’objectiu de la modalitat és desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit de les indústries creatives adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament als territoris.
 • Àmbit territorial del projecte.

Els projectes presentats en totes les modalitats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districte/s de la ciutat.

No seran tinguts en compta aquells projectes l’àmbit territorial dels quals superi el territori de la ciutat de Barcelona.

 • Valoració del projecte per modalitats.

Per a la valoració tècnica del document bàsic 2 i el document bàsic 3 es tindrà en compte l’adequació del Projecte a uns criteris de valoració generals, que són comuns a totes les modalitats i que en el seu conjunt mai podran superar els 5 punts.

A més, cada projecte serà valorat en funció d’uns criteris de valoració específics (CVE), que són propis de cada modalitat. La suma global dels CVE no podrà superar els 5 punts.

La valoració final que s’atorgarà al projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris i serà com a màxim de 10 punts. Vindrà acompanyada o explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics que quedaran reflectits en l’informe tècnic de valoració.

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals per poder optar a la subvenció. Per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior a aquesta xifra.

Es poden consultar els criteris de valoració a l’anunci de la convocatòria.

 • Preu

La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat aplicables a qualsevol de les modalitats de projecte per un import inferior o igual a 50.000 euros, destinada a projectes amb un import final màxim de 62.500 euros.

Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l’apartat “Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables” de les bases reguladores.

Informació relacionada:

Publicació de la modificació de les bases reguladores al BOPB: 15 de febrer de 2021.

Publicació de la convocatòria al BOPB: 29 de març de 2021.

 DESCARRGAR DOCUMENT

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44 o al 91.278 31 94.

Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
GM Integra RRHH

¿Registro salarial y auditoría salarial?

¿Registro salarial y auditoría salarial?

¿Registro salarial y auditoría salarial?

Seguro que hoy ya sabes que tienes que generar el registro salarial de tu empresa. Sin embargo, ¿conoces realmente el contenido que ha de tener el registro retributivo? ¿sabes qué diferencias existen entre registro retributivo y auditoría salarial? ¿tienes claro si tienes que crear un plan de igualdad? ¿ya sabes cómo vas a realizar tu valoración de puestos de trabajo?

La normativa que habla de este tema es amplia y dada a interpretaciones y son muchas las empresas que no tienen claras sus obligaciones en materia de igualdad.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ya hablaba sobre la búsqueda de la garantía de una igualdad real y efectiva en el ámbito laboral.

Registro Salarial:

Posteriormente El RDL 6/2019, de 1 de marzo, de  medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establecía la obligación de tener un registro salarial en todas las empresas, con independencia del número de trabajadores

El pasado año, el RD 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrolló esta obligatoriedad en cuanto al alcance, conceptos y metodología del registro retributivo de los empleados y directivos en la empresa. Además, otorgó un plazo de 6 meses para la adecuación de los antiguos registros salariales a la nueva normativa. Así, el 14 de abril de 2021 todas las empresas deberán contar con un registro salarial actualizado.

¿Qué es el registro salarial?

Se trata de una “foto” de la política retributiva de la empresa en un momento concreto del tiempo (año natural) y busca identificar la brecha salarial entre las remuneraciones (conceptos salariales y no salariales) percibidas por hombres y mujeres trabajadores de una misma empresa.

La inspección podrá acceder en cualquier momento a este registro salarial para pedir las justificaciones necesarias a esta brecha salarial. En caso de no existir justificaciones, la empresa se enfrentará a posibles sanciones. Del mismo modo, se sancionará a aquellas empresas que no dispongan de este registro en el momento de la inspección, de acuerdo con lo establecido en la LISOS.

Auditoría Salarial:

Ha de ir incluida en el plan de igualdad de las empresas: El RD 902/2020 establece la obligación de realizar una auditoría salarial a aquellas empresas que ya dispongan de un plan de igualdad (aunque se haya creado de forma voluntaria).

Además, cuando la empresa tenga más de 100 empleados (en 2021) o más de 50 (a partir de marzo de 2022), ha de llevar a cabo de forma añadida al registro retributivo, una auditoría salarial (cuyo contenido definitivo aún está por conocerse) para aquellos puestos de trabajo de igual valor. Por esta razón esta auditoría salarial queda ligada al desarrollo de una valoración de puestos de trabajo en la empresa.

La auditoría salarial servirá para crear un diagnóstico de las discrepancias identificadas a partir del registro salarial.

Ayudará, a su vez, en la creación de un plan de acción a futuro para la corrección de desigualdades (incluido en el plan de igualdad de las empresas).

¿Te ayudamos?

En GM Integra RRHH ayudamos a nuestros clientes en la creación y el desarrollo de registros retributivos y valoraciones de puestos que permitirán llevar a cabo una auditoría salarial de calidad, que consiga reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres en la empresa. Si quieres recibir más información, contacta con nosotros. 

Registro salarial y auditoría salarial GM Integra RRHH consultoria laboral madrid barcelona
Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
BOE

RESOLUCIÓ PDA/790/2021, de 12 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones. Publicada DOGC 23.03.21.

RESOLUCIÓ PDA/790/2021, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones

RESOLUCIÓ PDA/790/2021, de 12 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones (ref. BDNS 553999).

 • Objecte.

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones. La finalitat és donar suport al creixement i la consolidació d’empreses emergents de base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial. Aquesta actuació pretén subvencionar projectes de validació de tecnologia i model de negoci, de llançament de nous productes al mercat o l’acceleració del creixement de l’empresa i de posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament.

 • Empreses beneficiàries.

Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits següents, els quals es desglossen en requisits per als equips i requisits per a les empreses.

Requisits per a l’equip:

– Hi ha d’haver com a mínim una dona a l’equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l’empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d’un 50% de la companyia en accions escripturades. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l’equip directiu de l’empresa.

– L’equip fundador ha d’estar compromès amb el creixement de l’empresa i dedicar la major part del temps de treball a l’empresa (a la memòria s’hi ha de fer constar les hores dedicades a l’empresa).

El compliment d’aquests requisits s’ha de fer constar a la memòria.

Requisits per a l’empresa:

– Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d’un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s’ha de fer constar a la memòria.

– Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s’ha de fer constar a la memòria.

– Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s’ha d’acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).

 • Requisits i incompatibilitats de les empreses beneficiàries.

Per obtenir la condició de beneficiàries les empreses sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

d) No haver estat sancionades, mitjançant resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, han d’haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per a aquest concepte.

e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

f) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

g) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, s’ha d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

h) No haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

j) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de mínims de 200.000 euros, que pot rebre una empresa en el període de l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

k) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedint i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

l) En cas que per dur a terme l’activitat objecte de la subvenció s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

m) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 4.2 El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix la base 8 d’aquest annex

 • Quantia dels ajuts.

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50 punts, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el punt 10 de les bases reguladores, i fins que s’esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte presentat.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són: el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries

 • Pagament.

Un 80% de l’ajut econòmic atorgat segons resolució es pagarà en la modalitat de bestreta, una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties, fet que queda justificat per la naturalesa de les actuacions subvencionades. El pagament del 20% restant de l’ajut econòmic que es regula per aquesta resolució es farà un cop s’hagi comprovat la justificació correcta de la realització del projecte subvencionat.

 • Despeses subvencionables

D’acord amb les bases reguladores es consideraran subvencionables les despeses següents:

 1. Les despeses de personal contractat o de nova contractació, incloent-hi el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, en la mesura que estiguin dedicats al projecte.
 2. Les despeses dedicades a la formació i l’assessorament per a la millora de la competitivitat de l’empresa i les habilitats de lideratge femení, com també la formació per a la preparació per participar en rondes de finançament, accés a capital de risc i serveis de mentoria i assessorament.
 3. Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis i productes, així com l’obertura a nous clients i mercats.
 4. Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d’eines, dissenys i recursos web.
 5. Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.
 6. Altres despeses relacionades, com el lloguer d’espais fins a un màxim del 20% del projecte, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents i altres despeses associades a l’execució del pla de negoci.
 • Sol·licituds.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió d’aquestes subvencions s’han de fer per mitjans electrònics utilitzant el servei de tràmits electrònics de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a http://tramits.gencat.cat

 • Documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

Juntament amb la sol·licitud s’ha de trametre la documentació que es detalla a continuació, d’acord amb els models normalitzats que en cada cas es poden trobar a http://tramits.gencat.cat.

 1. a) Memòria tècnica descriptiva que inclogui l’explicació detallada del pressupost d’ingressos i despeses (desglossat per partides i equilibrat) i la descripció de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

La memòria ha de contenir, almenys, els apartats següents:

– Pla d’empresa o resum executiu

– Pla econòmic i financer

– Currículum de l’emprenedora i descripció de l’equip promotor

També s’hi ha de fer constar una descripció detallada del compliment dels requisits del punt 3 d’aquestes bases que fan referència a l’equip i a l’empresa.

b) L’imprès de sol·licitud ha d’incloure les declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

 1. Declaració responsable del compliment dels requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 2. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 3. Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya ni amb les seves entitats autònomes.
 4. Declaració responsable dels ajuts o subvencions sol·licitats o obtinguts per a la mateixa finalitat d’altres administracions públiques o entitats privades, en què s’especifiqui la quantitat i l’organisme atorgant, si s’escau.
 5. Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració social de les persones discapacitades, d’acord amb la normativa vigent.
 6. Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística.
 7. Declaració responsable d’erradicació de la violència masclista, d’acord amb la normativa vigent.
 8. Declaració responsable en què consti que l’entitat sol·licitant respectarà el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 9. Declaració responsable en què consti si l’entitat sol·licitant és o no consumidora final a efectes de l’IVA.
 10. Declaració responsable que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació annexa.
 11. Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex 2.
 12. Declaració responsable de compliment de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la prevenció i detecció de casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball. Aquesta declaració només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones de conformitat amb la Llei 5/2008.
 13. Declaració responsable de l’existència o no dels ajuts de mínims que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, amb indicació de la data de concessió, l’import i l’ens atorgant. Quan l’empresa o entitat mantingui amb d’altres empreses algun dels vincles descrits a l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínims, d’acord amb el concepte empresa única haurà de declarar també els ajuts de mínims percebuts per les empreses vinculades.

14è L’adjudicatari proposat haurà de signar una declaració responsable, en el cas que es tracti de persones jurídiques a les quals se’ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros, en què comuniqui a l’òrgan concedent la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

15è Declaració responsable de no haver estat sancionada, mitjançant una resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si ha estat sancionat,

haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per a aquest concepte.

16è Declaració responsable de complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

17è Declaració responsable sobre si es disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

18è Declaració responsable de no haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, d’acord amb la redacció de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

19è Declaració responsable del compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas que per dur a terme l’activitat objecte de la subvenció s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.

 • Termini.

El termini de presentació de la sol·licitud és des de del 24 de març al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos. Informació relacionada:

ORDRE PDA/161/2020, de 22 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones.

DESCARREGAR DOCUMENT 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44 o al 91.278 31 94.

 
Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
BOE

Concessió d’ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes

Concessió d'ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes

RESOLUCIÓ TSF/805/2021, de 19 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa (ref. BDNS 554137)

 

 • Objecte

L’objecte d’aquesta resolució, publicada el 22 de març, és obrir la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa.

 • Beneficiaris

En son beneficiaries les persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa les quals van presentar el formulari d’inscripció prèvia, regulat a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, entre els dies 19 i 26 de febrer de 2021.

 • Tramitació

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, que regula l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Les persones beneficiàries de l’ajut poden fer el seguiment de l’estat de l’expedient a l’Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La presentació del formulari d’inscripció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que conté i que s’hi declaren.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que s’adjunti a la sol·licitud deixa sense efectes aquest tràmit, des del moment en què se’n tingui constància i amb l’audiència prèvia de la persona interessada, i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió de la subvenció, així com l’exigència de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer.

 • Organisme competent

L’òrgan competent per instruir el procediment és la Sub-direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball, amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

L’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

 • Termini de resolució

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Informació relacionada:

Ø  Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021);

Ø  Ordre TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa (DOGC núm. 8366, de 16.3.2021);

 

DESCARREGAR DOCUMENT

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 872 69 44 o al 91.278 31 94.

 
Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
BOE

Real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19.

Real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19.

 REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19.

 

 • Objeto y ámbito de aplicación

Se crea la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Podrán beneficiarse las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en España o se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.

Asimismo, las ayudas directas recibidas deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

En primer término, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.

 

 • Destinatarios

Serán destinatarios, a los efectos del presente Real Decreto-ley, los siguientes sujetos:

– Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I*, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

– Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) adscritos a los sectores definidos en el Anexo I.

– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones ayudas públicas.

– Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

No son destinatarios, a los efectos del presente Real Decreto-ley, los siguientes sujetos:

– Aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores y que en la declaración del IRPF correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

 

 • Requisitos de elegibilidad

Según lo dispuesto en el Real Decreto-ley (Disposición adicional cuarta), los destinatarios de las medidas previstas en este Título I deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:

– No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos;

– No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración;

– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

– Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

-No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Asimismo, los destinatarios de las medidas previstas en el Título I deberán asumir los siguientes compromisos:

– Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022;

– No repartir dividendos durante 2021 y 2022;

– No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.

 

 • Reparto de ayudas

La dotación de esta Línea COVID asciende a 7.000 millones de euros y está compuesta por dos compartimentos:

– Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, que se asignarán a todas las Comunidades Autónomas (salvo a las dos excepciones del siguiente párrafo) y a las Ciudades de Ceuta y Melilla;

– Un segundo compartimento, con una dotación de 2.000 millones de euros, que se asignarán a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.

Los recursos de ambos compartimentos se repartirán siguiendo los siguientes criterios:

– En el caso del primer compartimento, el reparto se realizará siguiendo los indicadores de renta, desempleo y desempleo juvenil.

– En el caso del segundo compartimento, el reparto será proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos, esto es, descontando el efecto de los ERTEs, de acuerdo con el certificado que a tal efecto emita el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 

 • Criterios para fijar la cuantía

Serán las distintas Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla quienes establezcan los criterios para las ayudas por destinatario, siempre que no superen los siguientes límites máximos:

 • 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.
 • Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el IVA o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019.

La ayuda máxima que se concederá será del 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un 10 o menos empleados.

En cambio, será del 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

Sin perjuicio de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias podrán aumentar los porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley.

También corresponden a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla las funciones de seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de los destinatarios finales. Asimismo, serán responsables de rendir cuentas, en su caso, ante los órganos de control externo.

 

Próximamente informaremos sobre los criterios establecidos por la Comunidades Autónomas para las ayudas por destinatario.

 

ANEXO I CNAE-2009

Descripción actividad

0710

Extracción de minerales de hierro.

1052

Elaboración de helados.

1083

Elaboración de café, té e infusiones.

1101

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

1103

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.

1413

Confección de otras prendas de vestir exteriores.

1419

Confección de otras prendas de vestir y accesorios.

1420

Fabricación de artículos de peletería.

1439

Confección de otras prendas de vestir de punto.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

1813

Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.

1814

Encuadernación y servicios relacionados con la misma.

1820

Reproducción

2051

Fabricación de explosivos.

2441

Producción de metales preciosos.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

2731

Fabricación de cables de fibra óptica.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

3530

Suministro de vapor y aire acondicionado.

4616

Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.

4617

Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

4634

Comercio al por mayor de bebidas.

4636

Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.

4637

Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.

4638

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.

4639

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4644

Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.

4648

Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

CNAE-2009

Descripción actividad

4719

Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.

4724

Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.

4725

Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

4751

Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.

4762

Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados.

4771

Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.

4772

Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.

4777

Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.

4782

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos.

4789

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos.

4799

Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.

4931

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4932

Transporte por taxi.

4939

Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

5221

Actividades anexas al transporte terrestre.

5222

Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5530

Campings y aparcamientos para caravanas.

5590

Otros alojamientos.

5610

Restaurantes y puestos de comidas.

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629

Otros servicios de comidas.

CNAE-2009

Descripción actividad

5630

Establecimientos de bebidas.

5813

Edición de periódicos.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

7420

Actividades de fotografía.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7712

Alquiler de camiones.

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

7733

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.

7734

Alquiler de medios de navegación.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7739

Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

8299

Otras actividades de apoyo a las empresas.

9001

Artes escénicas.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

9102

Actividades de museos.

9103

Gestión de lugares y edificios históricos.

9104

Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.

9200

Actividades de juegos de azar y apuestas.

9311

Gestión de instalaciones deportivas.

9313

Actividades de los gimnasios.

9321Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9623Reparación de calzado y artículos de cuero.
9625Reparación de relojes y joyería.
9601Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604

Actividades de mantenimiento físico.

 

 

DESCARGAR DOCUMENTO

 

Puedes solicitarnos información en los teléfonos  93 872 69 44 / 91 278 31 94.

 
Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados

Categorías
Fundae

Business intelligence y el registro salarial

Business intelligence y el registro salarial

Business intelligence y el registro salarial

 

Que la Inteligencia Empresarial o Business Intelligence es clave para la toma de decisiones estratégicas es algo ya sabido: una empresa que no tenga un software adecuado para la eficiente explotación de sus datos pierde oportunidades.

Sin embargo, incluso a un nivel más operativo, menos estratégico, es evidente que una buena herramienta de Business Intelligence es imprescindible y en los últimos meses, desde GM Integra RRHH, lo hemos vuelto a certificar.

El acceso sencillo, ágil, seguro a los datos que se manejan en materia laboral permite, por ejemplo, invertir menos tiempo en generar los indicadores y las tablas necesarias para la presentación del plan de Igualdad y la publicación del registro retributivo. La ventaja con la que cuentan las empresas con un buen software de Business Intelligence es que pueden dedicar este tiempo en acciones que aportan más valor a la gestión de sus empleados en lugar de gastarlo en tareas administrativas intermedias.

Más allá de la obligatoriedad de la creación y presentación ante el REGCON del Plan de Igualdad para las empresas de más de 100 empleados (en 2021) y posteriormente, más de 50 empleados (en 2022), el Registro Salarial es OBLIGATORIO para todas las empresas, como recuerda el RDL 902/2020.

Toda empresa tiene la obligación de crear dicho Registro Salarial donde han de aparecer todas las percepciones económicas de todos los empleados: salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de toda la plantilla desagregada por sexo y en función del sistema de clasificación (puestos, grupos, categorías…) que cada empresa aplique.

El acceso a estos datos de forma integrada en un único informe es la prioridad para los departamentos de RRHH de todas las empresas en este momento. El miedo a las posibles (y temidas) sanciones por parte de la inspección planea sobre cada profesional de RRHH que tiene ante sí esta ardua tarea.

Desde GM Integra RRHH podemos ayudarte con la gestión de tu Registro Salarial y de tu Plan de Igualdad.

Y si trabajas con la nómina de Sage200 o de Sage Despachos, recuerda que tienes acceso a la herramienta de Business Intelligence más eficiente que te ayudará a generar los indicadores y las tablas que necesitas para cumplir con esta normativa de la forma más sencilla.

 

 

Puedes solicitarnos información en los teléfonos  93 872 69 44 / 91 278 31 94.

 
Por favor, introduce tu correo electrónico, así podemos contactar contigo.

Gm integra más que una asesoría laboral especializada en recursos humanos.

GM Integra RRHH SL. 2020. Todos los derechos reservados